Persondataloven for Grønland

Efter anmodning fra Grønlands Selvstyre er det fastsat ved anordning, at persondataloven den 1. december 2016 sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Persondataloven for Grønland afløser de tidligere gældende registerlove fra 1978.

 

Den udgave af persondataloven, som er sat i kraft for Grønland, er i store træk den samme som den tidligere danske lov fra før Persondataforordningen (GDPR). De generelle vejledningstekster på Datatilsynets hjemmeside er derfor i vidt omfang også relevante for behandlinger af personoplysninger, der er omfattet af persondataloven for Grønland.

Afsnit I

Indledende bestemmelser


Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger,

som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Stk. 2. Loven gælder tillige for anden ikke-elektronisk systematisk behandling, som udføres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske

forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold,

som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden. Dette gælder dog ikke reglerne i lovens kapitel 8 og 9.

Stk. 3. Loven gælder endvidere for behandling af oplysninger om virksomheder m.v., jf. stk. 1 og 2, hvis denne behandling udføres for kreditoplysningsbureauer. Tilsvarende

gælder for så vidt angår behandlinger, som er omfattet af §

50, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Kapitel 5 gælder også for behandling af oplysninger om virksomheder m.v., jf. stk. 1.

Stk. 5. Uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde kan justitsministeren bestemme, at lovens regler helt eller delvis skal finde anvendelse på behandling af oplysninger om virksomheder m.v., som udføres for private.

Stk. 6. Uden for de i stk. 4 nævnte tilfælde kan

vedkommende minister bestemme, at lovens regler helt eller

delvis skal finde anvendelse på behandling af oplysninger

om virksomheder m.v., som udføres for den offentlige forvaltning.

Sermitsiaq Nuuk marts 2020